Keystone logo
Østerrike

Studer PHD i Østerrike 2024

Veksle penger

Grunnleggende månedlige levekostnader

 • Leie i felles leilighet

  496
 • Andel av verktøy

  106
 • Internett-abonnement

  33
 • Lokal transport

  50

Eksempel på livsstilskostnad

 • Hurtigmatkombo

  9
 • Kinobillett

  12
 • Litt lokalt øl

  4

Visumkrav

 1. Reisevisum C (""Schengenvisa"): gir deg rett til opphold i Østerrike og i alle andre Schengen-land i maksimalt 90 dager.
 2. Visa D (østerriksk nasjonalvisum, Aufenthaltsvisum D) - for opphold på minst 91 dager opp til maksimalt 6 måneder; ikke nødvendig hvis du er japansk statsborger.
 3. Aufenthaltsbewilligung Studierende (midlertidig oppholdstillatelse for studenter) - for opphold lengre enn 6 måneder.

Hva slags visum trenger du?

Visumnavn

Reisevisum C; Visum D; Aufenthaltsbewilligung Studierende

Pris og valuta

EUR 71

 • For Visa C: 71 EUR
 • For Visa D: 176 EUR
 • For oppholdstillatelse: 141 EUR

Prisene kan endres.

Hvem kan søke om visum?

Statsborgere fra EU- og EØS-medlemsland, samt sveitsiske statsborgere, trenger ikke visum til Østerrike. Ved opphold i Østerrike i mer enn 3 måneder må de imidlertid søke om en ""Lichtbildausweis für EWR-Bürger/innen"" som er en bekreftelse på registrering ved immigrasjonskontoret innen 3 måneder etter innreise til Østerrike.

Andre utlendinger må søke om oppholdstillatelse for studieformål (Aufenthaltsbewilligung Studierende) ved den østerrikske representasjonsmyndigheten før innreise til Østerrike etter mottak av melding om opptak.

Hvor kan du søke?

Østerriksk representativ myndighet (ambassade, generalkonsulat)

Du må søke om studentvisum personlig hos den østerrikske representasjonsmyndigheten (ambassade, generalkonsulat) før du reiser til Østerrike.

Nettsted:

Hvordan lage søknaden?

Alle visumsøkere må møte personlig ved den østerrikske ambassaden/konsulatet. Dokumenter som skal sendes inn for registrering inkluderer:

 1. Et fullstendig utfylt og signert søknadsskjema (tilgjengelig fra representasjonsmyndigheten; kan også lastes ned fra Internett)
 2. Gyldig pass (bør være gyldig under hele oppholdet i Østerrike)
 3. Fargefotografi i passstørrelse (mellom 3,5 x 4,5 cm og 4,0 x 5,0 cm)
 4. Fødselsattest
 5. Vandelsattest (der tilgjengelig)
 6. Helseforsikring
 7. Melding om opptak av den østerrikske utdanningsinstitusjonen
 8. Bevis på tilstrekkelige økonomiske midler til å dekke ens levekostnader i 12 måneder i forveien (for studenter opptil 24 år: 426,57 EUR/mnd; for studenter over 24 år: 772,40 EUR/mnd (disse beløpene inkluderer husleien for overnatting på opptil 239,15 EUR i 2009), f.eks.: sparebankbok/konto i Østerrike / garantierklæring fra en person bosatt i Østerrike/reisesjekker
 9. Bevis på overnatting (leieavtale, overnattingsavtale med studentbolig).

I Østerrike er det obligatorisk å registrere seg hos de kommunale myndighetene (Meldeamt: Gemeindeamt, Magistratisches Bezirksamt) innen tre virkedager etter innreise i landet.

Når bør du søke?

For korttidsvisum (visum D): Tillat 15 dager for behandling. Visumsøknader bør helst sendes inn minst 3-4 uker før avreise, men ikke mer enn 3 måneder før avreise.

For langtidsvisum: Din visumsøknad vil bli sendt til Østerrike og avgjørelsen må avventes i ens hjemland - derfor bør søknaden sendes inn minst 3 måneder før planlagt ankomst til Østerrike. Den generelle behandlingsperioden for en oppholdstillatelse er tre til seks måneder til du vil motta en avgjørelse fra østerrikske myndigheter.

Bare oppholdstitler (oppholdstillatelse (Aufenthaltsbewilligung) og bosettingstillatelser (Niederlassungsbewilligung) kan fornyes i Østerrike. Du må søke om fornyelse før utløpet av den opprinnelige tillatelsen. Inntil en beslutning om fornyelse er tatt kan du – også etter utløpet av din opprinnelige tillatelse – opphold i Østerrike.

Behandlingstid

3 Months

Arbeidsmuligheter

Statsborgere fra EU-statene, samt Liechtenstein, Island, Norge og Sveits, trenger ikke arbeidstillatelse for å jobbe i Østerrike. Hvis arbeidstillatelsen gis, er disse studentene ikke begrenset med hensyn til omfanget av deres arbeid, dvs. deres tillatte arbeid er ikke begrenset til sesongarbeid eller minsteinntektsarbeid (geringfügige Beschäftigung). Et av kravene til arbeidstillatelsen er at stillingen ikke kan besettes av arbeidsledige registrert hos arbeidsformidlingen.

Studenter fra ikke-EU-land og Kroatia er underlagt loven om ansettelse av utenlandske statsborgere og krever ansettelsestillatelse (Beschäftigungsbewilligung). Studenter som er statsborgere i tredjeland får arbeidstillatelse for inntil 10 timer ukentlig hvis de studerer i bachelorgradsprogrammer, studenter i mastergradsprogram har lov til å jobbe med arbeidstillatelse inntil 20 timer ukentlig. Fulltidsansettelse er mulig i de periodene det ikke holdes forelesninger. Arbeidstillatelsen må søkes om hos arbeidsformidlingen (Arbeitsmarktservice, AMS) av arbeidsgiveren minst 6 uker før arbeidsforholdets begynnelse og er kun gyldig for en bestemt jobb hos den spesifikke arbeidsgiveren.

Timer per uke

10

Hvorfor trenger du denne typen visum?

Din visumsøknad kan bli avvist hvis du ikke kan vise bevis på de nødvendige midlene, eller hvis du oppgir uriktige eller ufullstendige dokumenter.